İ Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
İbadullah
1. Allah'ın kullan, insanlar, (bkz. Abdullah). 2.Anlamı: Çok, pek çok.
İbiş
l. Ortaoyunu ve kukla tiplerinde gülünç şahıs. 2.Anlamı: Avanak, sersem. Daha çok takma isim olarak kullanılır.
İbn
Erkek çocuk demektir. Araplarda birçok şahıs babalarının isimleriyle anılmıştır. İbn Abbas (Abdullah): Rasulullah 'in amcası Abbas'ın oğlu. Sahabedendir
İbrahim
1.Anlamı: İnananların babası. 2.Anlamı: Hakların babası. 3.Anlamı: Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İbsan
İnsanın yüzü veya huyu güzel olma
İcab
1. Lazım gelme, gerçek. 2.Anlamı: Bir sözleşme için ilk söylenen söz. 3.Anlamı: Olumlama, olumlu hale gelme.
İcabi
(bkz. İcab)
İci
1. Hükümdar veziri vekili. 2.Anlamı: Atmaca.
İçöz
İçli, özlü değerli
İdikut
1. Kutlu, saadetli. 2.Anlamı: Yüksek rütbeli. 3.Anlamı: Eski Türklerde bir hükümdar ünvanı.
İdris
Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
İfhar
Onurlandırma, üstün etme
İğdemir
Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik
İhlas
1.Anlamı: Halis, temiz doğru sevgi. 2.Anlamı: Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık. 3.Anlamı: Kur'anı Kerim'in 112.Anlamı: suresinin adı.
İhsan
1.Anlamı: İyilik etme. 2.Anlamı: Bağış bağışlama. 3.Anlamı: Verilen bağışlanan şey. 4.Anlamı: Lütuf, iyilik ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İhtimam
Dikkatle çalışma, önemle inceleme
İhtiram
Saygı, hürmet
İkram
1.Anlamı: Hürmet, saygı gösterme. 2.Anlamı: Ağırlama. 3.Anlamı: Bir şeyi hediye, armağan olarak verme. 4.Anlamı: Hesap dışı yapılan inceleme Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
İkramullah
Allah'ın ikramı, nimeti, bağışı
İktidaullah
Allah'a tabi olma, uyma
İlbaşı
Selçuklular'da köy yöneticisi
İlbay
Vali.
İlbey
Egemen olan
İlbeyi
Eski Türkler'de ve Osmanlılarda bazı oymak beyleri ve ileri gelenler için kullanılan ünvan
İlbilge
Ülkenin en bilge kişisi.
İlcan
Ülkenin canı, sevdiği kişisi
İldem
Yaptığı işin kötü sonuç vermesinden üzülen, pişmanlık duyan kimse.
İldemir
Ülkenin en sağlam, güçlü, kuvvetli kişisi.
İldeniz
1.Anlamı: Ülkenin denizi. İldeniz Şemseddin: Azerbaycan Atabeyleri diye de anılan İldenizler Sülalesinin kurucusu. Kıpçaklardandır.
İlenç
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme
İlgar
1. Eski Türklerde at koşularına ve tören olarak yapılan koşulara verilen ad. 2.Anlamı: Atın dört nala koşması.
İlgari
1. Artukluların Mardin ve Silvan kolundan iki Atabeyin adı. 2.Anlamı: Komutan, önder.
İlhami
İçine doğmakla ilgili
İlhan
Bir ülkenin egemen hanı
İlig
Hükümdar ve hükümdar ailesi mensuplan
İlighan
Karahanlı hükümdar.
İlkan
1.Anlamı: İlk kan. 2.Anlamı: İran'da İlhanlılar'dan sonra bir devlet kuran Türk hükümdarı.
İlkay
Ayın ilk günlerindeki hali
İlkehan
Yeni ilkeler, kanunlar koyan hükümdar, yönetici
İlkem
1.Anlamı: Kendisinden türetilen ilk madde. 2.Anlamı: Temel düşünce, temel kanı, umde, prensip. 3.Anlamı: Temel bilgi. 4.Anlamı: Öncül. 5. Davranış kuralı
İlker
İlkle ilgili, ilk erkek çocuk
İlkercan
İlker: İlk doğan çocuk ve Can: Hayat İsimlerinden meydana gelmiştir.
İlki
İlk çocuk anlamında
İlkin
Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan
İlkser
İlk baş, ilk önce, birinci
İlkut
Ülkenin kutlusu, mutlusu, uğurlusu.
İlkutay
Kutsal ülke
İlmi
İlimle, bilgi ile ilgili
İlsavaş
Ülkenini savaşçı kimsesi.
İlsavun
Ülkeni düşmanlardan koru, savun” anlamında kullanılan bir ad.”
İltan
Ülkeni tanı, ülkesini tanıyan seven.
İltay
ülkesini tanıyan seven
İlteber
Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan
İltekin
Tek ve eşsiz ülke
İltemir
(bkz. İltekin)
İltemiz
(bkz. İltekin)
İltemür
(bkz. İltekin)
İlter
Yurdunu seven, koruyan, gözeten
İlteriş
Devleti, ülkeyi derleyip toplayan, birleştiren.
İlticaullah
Allah'a sığınma, iltica etme
İltikaullah
Allah'a kavuşma, hidayete erme
İltüzer
Ülkeyi düzene sokan, derleyip toparlayan.
İlvan
Gösteriş,çalım süs
İlya
Ali
İlyas
Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İmad
Direk, kolon
İmadeddin
1. Dinin direği. Daha çok unvan olarak kullanılır. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
İmam
1. Namazda kendisine uyulan kimse. 2.Anlamı: Önde bulunan, önayak olan kimse. 3.Anlamı: Halife. Devlet başkanı. 4.Anlamı: Mezhep kuran yüksek dereceli alim. 5. Hz. Ali neslinden gelen. 6. İmam-ı Âzam: Hanefiyye mezhebinin kurucusu.
İman
İmanlı, Allaha inanan
İmar
Şenlendirme, bayındırma
İmareddin
Dini alanda yenilik yapan, dinin yönlendirdiği kimse. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
İmdad
1. Yardım eden. 2.Anlamı: Yardıma gönderilen kuvvet. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
İmdat
1.Anlamı: Tehlikede veya güç durumda olana yapılan yardım. 2.Anlamı: Yardım için gelen kuvvet.
İmran
1.Anlamı: Evine bağlı kalan. 2.Anlamı: Hz. Meryem`in babası, Âl-i İmran: İmran ailesi. Musa, Harun-Meryem ve İsa. - Kur`an-ı Kerim`in 3.Anlamı: suresi.
İmre
Büyük birader ağabey, sevgili kişi. Kökü daha eskilere Gothlar’a dayanıyor.
İnak
Gerçek dost, arkadaş, sırdaş
İnalbey
Kendisine inanılan, güvenilen bey.
İnalkut
İnanılan doğru, uğurlu ve kutlu kimse
İnaltekin
Kendisine güvenilen tek eşsiz
İnamullah
Allah'ın nimeti, iyiliği
İnan
1.Anlamı: Dizgin. 2.Anlamı: İdare etme, yürütme. 3.Anlamı: (Tür.) Bir kimse ya da şeyin doğruluğunu büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman.
İnanç
1.Anlamı: Bir fikre olan bağlılık, kesin kabul. 2.Anlamı: İman. 3.Anlamı: Kesin kabulle bağlanılan şey. 4.Anlamı: İnanılır şey. 5. Doğru, emin.
İnanöz
Özünde inanç olan, iman eden
İnayet
İyilik, lütuf
İnayetullah
Allah'ın lütfü. Allah'ın ihsanı. İnayetullah Kenbu: Şah Cihan dönemini anlatan, Şahcihanname isimli yapıtın sahibi. Hintli tarihçi, yazar
İncebey
İnce-bey. Nazik kimse.
İnkılap
Bir durumdan başka duruma geçme,devrim.
İnkiyadullah
Allah'a boyun eğme, teslim olma, kendini teslim etme
İnşat
Neşelendirme, (bkz. Neşet)
İnşaullah
Allah'ın yapması, meydana getirmesi
İnsel
İnsanları seven, insancıl.
İrade
1. İstem. 2.Anlamı: Emir. 3.Anlamı: (bkz. İstem).
İrfan
1.Anlamı: Bilme, anlama. 2.Anlamı: Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3.Anlamı: Dini gerçek ve sırlan biliş. 4.Anlamı: Kültür ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İrfat
Yardım etme, bir şey verme
İrşad
Doğru yolu gösterme uyarma.
İrşadullah
Allah'ın irşadı
İrsalullah
Allah'ın göndermesi, yollaması, Allah'tan gelen
İrsaullah
Arapça kökenli olan İrsaullah ismi, Allah'tan gelen anlamını taşımaktadır.
İrtek
1.Anlamı: Şafak vaktinde doğan. 2.Anlamı: Masal, efsane.
İrtiza
Razı olma, uygun bulma, beğenme, seçme
İsa
1.Anlamı: Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 2.Anlamı: Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İsad
1. Yüceltme, yükseltme. 2.Anlamı: Kutlu kalma.
İsaf
Bir isteği, dileği yerine getirme
İsar
1. İkram, bahşiş. 2.Anlamı: Cömertlikle verme. 3.Anlamı: Dökme, saçma, serpme. 4.Anlamı: Kendi muhtaç olduğu halde bahşiş verme.
İşcan
Çalışmayı seven, çalışkan.
İşçen
iş sever, çalışkan, becerikli, işbilir
İsfendiyar
İran mitolojisinde adı geçen hükümdarın adı
İshak
(İbranice.)1.Anlamı: İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2.Anlamı: Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.
İskender
Tarihte fetihleriyle ünlü bir hükümdar
İslam
Hz. Muhammed’in kurduğu son din/ Teslimiyet
İslamer
İslam askeri.
İsmah
1. Semahatli, cömert kılma. 2.Anlamı: Mülayim ve itaatli.
İsmail
İbrahim peygamberin Allah´a kurban adadığı oğlunun adı. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İsmet
Haramdan ve günahtan çekinen ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İsrafil
İslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.
İsrail
Ya'kub peygamberin lakabı. Sonradan onun soyundan gelenler İsrailoğullan diye anılmışlardır. İsrailoğullan, Kur'an'da çok sık kullanılan bir isimdir
İstemi
Gök Türk Devleti’nin kurucusu Bumin Kağan’ın kardeşinin adı.
İstemihan
Göktürk devletinin kurucusu Bumin kağanın kardeşi olan Türk hakanı
İtkan
1. Sağlamlaştırma. 2.Anlamı: İnanma.
İzanullah
Allah'a boyun eğme, Allah'ın terbiyesi
İzgütay
Bileşik isim anlamında
İzhan
İyiliğin, güzelliğin hakimi, yönetici
İzhar
Gösterme, meydana çıkarma
İzzet
1.Anlamı: Değer, kıymet. 2.Anlamı: Yücelik, ululuk. 3.Anlamı: Güç, kuvvet. 4.Anlamı: Saygı, ikram. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İzzettin
Dinin izzeti
İzzi
Sabırlı, dayanıklı kimse