C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Cabbar
Güç ve kuvvet sahibi kimse
Cabgu
1. Efendi, 2.Anlamı: Bey. 3.Anlamı: İleri gelen, saygın kimse.
Cabir
Zorlayan, cebreden.
Cafer
Çay,dere,küçük akarsu ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Cahid
Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. - Dil kuralında "d/t" olarak kullanılmaktadır
Cahit
Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır.
Cahiz
1. Gözü pek, yürekli, cesur kimse. 2.Anlamı: Patlak gözlü. Daha çok lakap olarak kullanılmıştır. - Cahiz b. Ebu Osman, Basra Mutezile kelamcılarının ileri gelenlerinden. Bir köle olduğu halde ilimde ilerlemiş ve devrinin ünlü simalarından olmuştur.
Caiz
1. Geçer. 2.Anlamı: Caiz, İslam'ın mumaleta taalluk eden 5 ahkamından biridir. 3.Anlamı: İşlenmesi, yapılması "müsaade alınabilir" anlamında olup, şeran yasaklanmayan her fiili içerir.
Calib
Çekici, celbedici, cazib
Calp
Güçlü, kuvvetli, gayretli
Calut
Calut, Ad ve Semud kavimlerinin soyundandır. Hz. İsmail'den evvel bir müddet Beni İsrail'e hükümdar oldu. Onlara zulmetti. Filistin'de yaşayan Berberilerin krallarına Calut adı veriliyordu. Filistinlilere yaptığı zulümden dolayı Hz. Davud tarafından öldürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'da üç yerde ismi geçmektedir (el-Bakara, 249-250-251). İsim olarak tercih edilmez
Calüt
Calüt, İsrailoğullarının düşmanıdır. Kur’an da geçmesine rağmen de verilmesi tavsiye edilmeyen isimlerdendir.
Cami
1. Derleyen, toplayan. 2.Anlamı: İçine alan. 3.Anlamı: Cuma namazı kılınan mescid. 4.Anlamı: En az sekiz bablık hadis kitabı. - Molla Cami: İranın XV. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi. Asıl adı Mevlana Nureddin Abdurrahman b. Nizameddin'dir. Birçok manzum ve mensur eserleri vardır.
Can
İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Canalp
Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse.
Canaltay
Özü, ruhu yüce olan kimse.
Canat
"Şiddetle iste" anlamında kullanılan bir ad.
Canaydın
Özü temiz, aydınlık ruhlu kimse.
Canbay
Özü zengin, gönlü tok olan kimse.
Canbek
Özü pek, güçlü kişilikli kimse.
Canberk
Güçlü, sağlam kişilikli kimse.
Canbey
Şirin, tatlı bey.
Canbolat
Canı, özü çelik gibi güçlü kimse. bk. Canpolat
Canbulat
Canı, özü çelik gibi güçlü kimse. bk. Canpolat
Canda
İçte, özde, yürekte olan kimse.
Candaner
İçten, samimi, dost kimse.
Candar
1.Anlamı: Canlı, diri. 2.Anlamı: Koruyucu, muhafız.
Candaş
1.Anlamı: Candan 2.Anlamı: Değerli dost
Candeğer
Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen
Candemir
Özü güçlü, demir gibi sağlam ve kişilikli kimse.
Candoğan
Yaradılıştan samimi, dost olan kimse.
Candost
Gercek arkadaş ve dostluk.
Caner
Çok içten, sevilen, sevimli kimse.
Canfer
1.Anlamı: Aydın, bilgili kimse. 2.Anlamı: Güçlü, saygın kimse.
Cangiray
Dürüst, samimi hükümdar.
Cangün
Doğduğu gün çok sevinilen kimse
Cangür
Canlı, neşeli kimse.
Canip
Yan, taraf, cihet, yön.
Cankan
Özü hareketli olan kimse.
Cankat
Yaşamına can ekle, sevinçle dol
Cankaya
Özü sağlam olan kimse.
Cankılıç
Özü klıç gibi keskin olan kimse.
Cankız
Sevilen, sevimli, şirin kız.
Cankoç
Sevimli, cana yakın kimse.
Cankorur
Canı koruyan kimse.
Cankurt
Özü kurt gibi olan kimse.
Cankut
1.Anlamı: Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2.Anlamı: Mutlu talihli kimse.
Canol
"Candan dost ol, gerçek dost ol" anlamında kullanılan bir ad.
Canören
Gerçek dost olan.
Canpolat
Canı, özü çelik gibi güçlü kimse.
Cansal
"Özünü bırak, terket" anlamında kullanılan bir ad.
Cansay
"Şirin, sevimli, cana yakın olarak kabul et" anlamında kullanılan bir ad.
Cansoy
Asil, soylu, cana yakın.
Cansunay
Canını feda eden kimse.
Cansuner
Canını feda eden kimse.
Cantaş
Dost, arkadaş, yoldaş.
Cantekin
Samimi, içten hükümdar.
Cantez
Tez canlı, aceleci.
Cantürk
Türk´ün dostu, arkadaşı.
Canver
Canlı, haşere
Canyurt
Gerçek yurt.
Caran
Güzel kokan bir tür çiçek.
Carim
Suçlu.
Carolina
Carolina ismi bir adet anlam taşımaktadır. Bir adam olarak aynı anlama gelir. İlk dört harfi ses uyumu olan isimler;
Carol , Carolena , Carole , Carola İlk üç harfi ses uyumu olan isimler Carlitta , Carmetta , Carmilla , Carolyn , Carnela Son dört harfi ses uyumu olan isimler Eslina , Aqualina , Jacklina , Jyllina , Nobelina , Nicolina , Phillina , Malina , Orlina , Aquilina , Akulina , Kimberlina Son üç harfi ses uyumu olan isimler Amoldina , Delphina , Yesmina İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler Cana , Caprina , Carmelina , Caterina İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler Chaylala
Carullah
1.Anlamı: Allah´a komşu olan. 2.Anlamı: Mekke´ye gidip orada oturan kimse.
Cavid
Baki, daimi, ebedi
Cavit
Sonrasız, sürekli kalacak olan, sonsuz, ebedî.
Caymaz
Sözünü tutan, sözünden dönmeyen kimse.
Cazim
Karar veren, kesen, kestirip atan.
Cazip
Çekici, ilgi uyandırıcı, albenili olan.
Cebbar
Kahredici galip
Cebe
1.Anlamı: Zırh, zırhlı giysi. 2.Anlamı: Savaşla ilgili silah ve araçlar.
Cebealp
Zırh gibi sağlam ve dayanıklı yiğit.
Cebel
1. Dağ. 2.Anlamı: Tarıma elverişsiz arazi.
Ceben
Oğuzların yirmi dört boyundan birinin adı.
Ceberut
İbranice "kudret" anlamına gelmektedir. Yeni Eflatuncu filozoflar ile işraki felsefesine tabi olan mutasavvıflara verilen ad
Cebesoy
Soyu dayanıklı ve sağlam insanlara dayanan kimse.
Cebir
1. Zorlamak. 2.Anlamı: Düzeltme, onarma. 3.Anlamı: Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.
Cebrail
Allah´a en yakın olan dört melekten, peygamberlere buyruk ve vahiy getirmekle görevli olanı. Cibril, İbranice Allahın kulu.
Cedis
Arabistanın yerli kabilelerinden birinin adı
Cefa
Eziyet, sıkıntı, çile.
Cehdi
Uğraşan, çalışan. Çaba ve gayret gösteren
Cehid
Çalışma, çabalama, uğraşma. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Cehm
Cehm b. Safvan: İslam kelamcısı. Mürcie ve Mutezile kelamından kendisine ait inanç kaidelerini belirleyerek özel bir akım geliştirmiştir. Öğrencileri II. yy.'a kadar Cehmiye inancını taşıyarak, Tirmiz'de yaşadılar. Daha sonra Eş'ariye mezhebine girmişlerdir
Cejn
Cejn bayram anlamında kürtçe bir isim
Celadet
Kahramanlık, yiğitlik.
Celal
Büyüklük ululuk, hışım ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Celaleddin
1. Dini savunan. 2.Anlamı: Dinin ululadığı, övdüğü. Celaleddin Harizmşah: Son Harizm hükümdarı (Öl. 1231). Celaleddin Rumi: Ünlü Türk mutasavvıfı, Mevlana. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılmaktadır.
Celalettin
Büyüklük ululuk, hışım
Celâli
Yüceliğe mensup.
Celasun
1.Anlamı: Kahraman, cesur, atak, delikanlı, yiğit. 2.Anlamı: Genç sağlıklı, gürbüz.
Celâsun
1.Anlamı: Kahraman, cesur, atak delikanlı, yiğit. 2.Anlamı: Genç ve sağlıklı, gürbüz kimse.
Celayir
Moğol ırkının büyük kollarından biri.
Celâyir
Moğol ırkının büyük kollarından biri.
Celil
Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan
Celilay
Ulu, yüce ay.
Celvet
1. Yerini yurdunu terk etmek. 2.Anlamı: Tasavvufta, kulun, Allanın sıfatlarıyla halvetten çıkışına ve fena fillahda fani oluşuna denilir. Celvetiye; Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu tarikatının adı.
Cem
1.Anlamı: Hükümdar, şah. 2.Anlamı: İran mitolojisinde şarabı bulan. 3.Anlamı: Ar. Toparlanma, bir araya gelme.
Cemal
Güzellik, özellikle yüz güzelliği ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Cemaleddin
Dinin Güzelliği
Cemalettin
Dinin Güzelliği
Cemali
Allah’ın, güzellik, ikram, ihsan, ince sanat gibi mânâları ihtivâ eden sıfatlarına verilen isim.
Cemalleddin
1. Dinin cemali, parlak yüzü. Daha çok şeref unvanı olarak kullanılmıştır. el-Cevad el-İsfahani tarafından ilk defa kullanılmıştır.
Cemalullah
Allah'ın lütfü, bağışı
Cemhan
Hükümdarlar hükümdarı, Büyük İskender’in lakabı
Cemil
1.Anlamı: Güzel. 2.Anlamı: Allah’ın sıfatlarından biri. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Cemşasb
1. Hz. Süleyman. 2.Anlamı: Cemşid'in oğlu.
Cemşid
Cemşasb'ın babası
Cenab
"Yan"manasına gelir. Şeref, onur ve büyüklük terimi olarak kullanılır. Hazret, Cenab-ı Hakk, Cenab-ı Halik, Allah. - Dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılmaktadır
Cenap
Manevi büyüklük / Onur
Cengaver
Savaşçı, silahşor. Savaşı seven, savaşkan, dövüşken.
Cengel
Orman
Cenger
(bkz. Cengaver)
Cengiz
Sert ve haşin tabiatlı, kolay yumuşamayan
Cengizhan
Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat verdi
Cenk
Harp, savaş, kavga.
Cenker
İyi savaşan, savaşçı
Cenkeri
Savaş askeri, savaş için yaratılmış olan. "savaşçı"
Cenktuğ
Cenk ve tuğ kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Cercis
Erguvan çiçeğinin latince de ki adı.
Cerir
İp, halat. Yular anlamında. Sahabeden bu ismi taşıyanlar vardır.
Cerit
1. Verimsiz çorak yer. 2.Anlamı: Bekar.
Cerullah
1.Anlamı: Allah´a komşu olan. 2.Anlamı: Mekke´ye gidip orada oturan kimse. bk. Carullah
Cesim
İri, büyük.
Cesimi
İri, büyük
Cesur
Cesaretli, yürekli, yiğit, gözüpek, atılgan.
Cevad
1. Cömert, eli açık. 2.Anlamı: İhsan eden. - Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür.
Cevahir
1.Anlamı: Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2.Anlamı: Mayalar, özler. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.
Cevan
Genç, taze, delikanlı
Cevat
İyilik, güzellik, olgunluk, kusursuzluk
Cevdet
İyilik, güzellik. Olgunluk, büyüklük. Kusursuzluk Tazelik.
Cevheri
Özle, yaradılışla ilgili.
Cevri
Eziyet, sıkıntıyla ilgili olan.
Ceyhan
Güney bölgemizde bir ırmak adı
Ceyhun
Eski Türk isimlerinden / yiğit,güçlü kişi
Ceykan
Anlamı yada doğruluğu konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
Ceza
Karşılık, mukabil, ivaz.
Cezayir
Adalar.
Cezlan
Mutlu.
Cezmi
Kesin karar veren
Cezri
Kökle ilgili, kökten
Cezzar
Deve kasabı. -Daha çok lakab olarak kullanılır. Cezzar Ahmet Pasa (?-Akka 1804). Osmanlı vezirlerindendir
Cihad
1. Din uğrunda düşmanla savaşma. 2.Anlamı: İslam uğrunda çalışma. Cihad müslümanlara farz kılınmıştır. Mallarıyla, canlarıyla savaşan mü'minler övüldüğü gibi, bu mücadele uğruna canını veren kişi şchidlik makamıyla yüceltilip taltif edilmişlerdir. Kur'an'da defalarca tekrarlanan bir emirdir. - Dil kuralına uygun olarak "d/t" olarak kullanılmaktadır.
Cihan
Dünya
Cihandar
Dünyaya egemen olan hükümdar.
Cihandar Şah
Delhi, Türk-Hind İmparatorları'nın 13.'sû olup Şah Alem Bahadır'ın büyük oğludur
Cihandide
Dünyayı gezip görmüş, deneyimli kimse.
Cihaner
Dünyanın yiğidi.
Cihangir
Cihanı ele geçiren. Dünyaya egemen olan, dünyayı zapt eden kimse.
Cihani
Dünyalı, insan.
Cihanmert
(bkz. Cihaner)
Cihanşah
Cihan'ın şah'ı. - Kara-Koyunlu padişahlarından Timur'un ölümünden sonra kaybedilen yerleri geri almıştır
Cihat
Dini Mücadele, Allah Rızası İçin Zalimlerle Mücadele Etmek, Din Uğrunda Düşmanla Savaşmak, Gaza
Cilasun
Babayiğit, boylu, boslu, delikanlı, gürbüz
Cinuçen
Üstün, galip, zafer kazanmış
Civan
Genç, delikanlı, yakışıklı. - (bkz. Cevan, cuvan)
Civanbaht
Mutlu, şanslı (kimse)
Civanmert
Cömert, eli açık genç, delikanlı
Ciwan
Ciwan genç delikanlı anlamında kürtçe bir isimdir
Cömert
1.Anlamı: Elinde olanı harcayan, eli açık. 2.Anlamı: Başkalarına yardımdan kaçınmayan.
Coşan
Coşku duyan, heyecanlı (kimse)
Coşar
(bkz. Coşan)
Coşkun
Aşırı heyecanlı, çok duyarlı
Coşkuner
Coşan kimse
Coşkunsu
Sel, gürültüyle akan su
Cübeyr
Küçük kahraman, küçük yiğit. Sahabe isimlerindendir
Cudi
1.Anlamı: Cömert, eli açık. 2.Anlamı: İyilik severlikle ilgili. Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh'un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir.
Cüheyne
Ünlü bir Arap kabilesidir. Kızıldeniz-Vadi'l-Kura arasında yaşamaktadırlar
Cuma
Müslümanlar için haftanın kutsal günü ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Cumali
Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan anlamına gelmektedir.
Cumhur
Halk topluluğu
Cüneyd
1. Küçük asker, askercik. Cüneyd-i Bağdadi: Ünlü mutasavvıf.
Cüneyt
1.Anlamı: Büyük bir mutasavvuf 2.Anlamı: Beylikler döneminde Aydınoğulları soyunun en son temsilcisi olan beyin adı 3.Anlamı: Küçük asker, askercik.
Cüreyc
Kuvvet