E Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Eban
Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe'ye refakat etmiştir
Ebbedullah
Allah ebedi eylesin, daim eylesin
Ebecen
Akıllı çocuk.
Ebed
Sonu olmayan zaman, sonsuzluk. bk. Ebet
Ebet
Sonu olmayan zaman, sonsuzluk.
Ebher
En parlak
Ebleh
ahmak,akılsız,aklı kıt,alık
Ebra
1. Ürkme, kaçma. 2.Anlamı: Birden bire ölme.
Ebrak
Çok parlak olan.
Ebrehe
Ebrehe Ordusuyla Kabe’ye saldıran Hiristiyan asıllı bir kişidir. Kur’an da geçiyor diye verilmesi tavsiye edilmeyen isimlerdendir.
Ebu
Arapçada babası anlamında kullanılır. Örneğin Ebu Abdullah : Abdullahın babası anlamındadır.
Ebu Ali Sina
(İbn Sina). Ali Sina'nın babası anlamında. Ünlü Türk bilgini.
Ebu Cehil
(Ebu'l-Hakem Amr b. Hişam b. el-Muğire) İslam'ın doğuşunda müslümanların en büyük düşmanlarından. Mekkeli müşrik. Müslümanlara en büyük işkeneler onun tarafından yapıldı. Cehalet ve bilgisizliğin babası anlamında Ebu Cehil denildi. Hakkında ayetler indi. Bedir savaşında İslam mücahidi İbn Mes'ud tarafından öldürüldü
Ebu Davud
Süleyman b. el-Eşas es-Sicistani. Kütüb-i Sitte'den birisi olan Sünen-i Ebu Davud'un müellifi. Büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan Sünen'i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir
Ebu Eyyub El-Ensari
Asıl adı Halid b. Seyd'dir. Sahabedendir. Rasûlullah Medine'ye geldiğinde ilk önce onun evinde misafir oldu. İstanbul'a kadar gelip Bizanslılarla savaştı
Ebu Hanife
(Nu'man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müetehid, alim. (Küfe 699-Bağdat 787). Kabil'den gelen büyük babası Kufe'ye yerleşti. İslami ilimler sahasında mükemmel bir eğitim gören İmam-ı Azam ictihad edebilecek seviyeye geldi. Devrinin en meşhur bilginidir. Küfe kadılığı teklifini reddedince Halife Mansur onu hapse attırdı. Hapishanede iken vefat etli.
Ebu Hureyre
Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir
Ebu Ubeyde B. El-Cerrah
(571-639) (Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden sahabelerden biri. Cennetle müjdelenmiştir. Çeşitli cephelerde ordu komutanlığı yaptı. Suriye'de vefat elti
Ebu Zer
Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi
Ebu Zer El-Gıfari
-Sahabedendir
Ebubekir
Bekirin babası. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ecebay
İleri gelen, saygın, zengin kimse.
Ecebey
Saygın, ileri gelen bey.
Ecekan
Saygın bir soydan gelen kimse.
Ecemiş
Çok bilmiş, olgun.
Ecer
Yeni, güzel, iyi
Ecevit
Açıkgöz. Çevik, çalışkan, açık fikirli. Sinirli.
Ecir
1.Anlamı: Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2.Anlamı: Sevap. 3.Anlamı: Aziz sevgili.
Ecved
1. En iyi olan. 2.Anlamı: Eli açık cömert. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak okunur.
Ecvet
En iyi olan.
Ede
1.Anlamı: Ata, dede. 2.Anlamı: Büyük erkek kardeş. 3.Anlamı: Kendisine saygı gösterilen kimse.
Edebali
(Öl: 1325). Osman Gazi'nin kayınpederi ve hocası. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunda önemli bir rolü oldu
Edgü
İyi.
Edgüalp
İyi yiğit.
Edgübay
İyi zengin.
Edgüer
İyi kimse.
Edgükan
İyi soydan gelen kimse.
Edhem
Karayağız at.
Edib
1. Edepli, terbiyeli, zarif, nazik. 2.Anlamı: Edebiyatla uğraşan kimse. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Edip Ahmet Yükneki: (XII. yy.) Türk şair yazar. Tek ve önemli yapıtı Süleymaniye kütüphaneside mevcut olan Atabetul Hakayık isimli eserdir.
Edim
Fiil, amel
Edip
Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi
Ediz
Değerli yüksek
Edris
(bkz. İdris)
Efadil
Pek mümtaz olanlar, çok bilgililer
Efazıl
(bkz. Efadıl)
Efdal
1.Anlamı: Çok faziletli, yüksek derecede. 2.Anlamı: Tercihe şayan, müreccah.
Efe
1.Anlamı: Batı Anadolu köy yiğidi. 2.Anlamı: Ağabey. 3.Anlamı: Kabadayı. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Efecan
Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı (afacan)
Efecan - Afacan
Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı
Efehan
yiğitlerin başı
Efekan
Efe soyundan gelen
Efendi
1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan. 2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse. 3 . Koca. 4 . Görgülü, nazik, kibar.
Efgan
Istırap ile haykırma, bağırıp çağırma
Efgen
1. Düşüren, yıkan, yere atan. 2.Anlamı: Alıcı, yakıcı, düşürücü. - (bkz. Figen).
Efkan
Istırap ile haykırma, bağırıp çağırma
Efkar
1. Düşünceler. 2.Anlamı: İç sıkıntısı, kaygı.
Efken
Düşkün
Eflah
Çok felah bulan, kurtulan, selamete çıkan. Taleb ettiği şeye, arzusuna vasıl olan.
Eflak
1. Semalar, felekler, yükler, küreler, zamanlar. 2.Anlamı: Bahtlar, talihler, kaderler.
Eflaki
Arapça kökenli bir erkek ismi olan Eflaki, gökte oturan melek anlamına gelmektedir. Eflaki ismini kullanan Eflaki Şemseddin Dede, Mevlananın Menakıbü’l-Arifin adlı eserinin müellifidir.
Eflatun
1.Anlamı: Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası 2.Anlamı: Bilgin, bilgili, herşeyi bilerek doğan çocuk
Efnan
Türler, çeşitler.
Efrahim
İbranicede Verimli Kılmak anlamına geliyor Hz. Yusufun asenat dan olan oğludur.
Efraim
İbranicede Verimli Kılmak anlamına geliyor Hz.yusufun asenat an olan oğludur.
Efran
Neş’eli, keyifli, sevinçli olan kimse. Mesrur.
Efras
Atlar, beygirler, kısraklar
Efrasiyap
Turan Türkleri büyük kahraman kağanının Farsça adı. Alp er Tonga asıl adıdır. Büyük İskender'den evvel yaşamıştır. Kaşgar'daki ilk müslüman Türk sülalesi Karahanlıların Afrasiyab neslinden geldiği söylenmektedir. Alper Tonga Hüsrev tarafıandan öldürülmüştür
Efridun
Cemşid soyundan anlayış ve zekasıyla meşhur bir İran hükümdarı
Efsane
Asılsız hikaye, Masal, Boş söz
Eftal
En değerli en yüksek.
Ege
Yüce, büyük ulu / Ülkemizin Batısındaki deniz ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Egehan
Engin denizlerin hükümdarı
Egemen
Bir yere hakim olan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Egesel
(bkz. Ege)
Eğilmez
Başkalarının baskısını ve üstünlüğünü kabul etmeyen, baş eğmeyen
Eğin
sırt, arka
Ehlimen
inançlı inanan kimse
Ehlullah
1. Allah'ın adamı, veli, evliya. 2.Anlamı: Allah'a teveccüh etmiş, kulluğunu yanlız ona yöneltmiş. Küfür ehlinden, ve şirkten kaçınan.
Ejder
Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü
Ekabir
Rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali
Ekber
Büyük, ulu (Arapça)
Eke
1. Bilgili, deneyli, olgun. 2.Anlamı: Kurnaz, açıkgöz. 3.Anlamı: Bilmiş çocuk. 4.Anlamı: Dahi.
Ekemen
1.Anlamı: Bilgili, görgülü, olgun kimse. 2.Anlamı: Kibirli, kurumlu.
Eken
Toprakla uğraşan kimse.
Ekener
Toprakla uğraşan kimse.
Eker
Toprakla uğraşan
Ekiner
Ekin ekip biçmekle uğraşan kimse, çiftçi
Ekmel
l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2.Anlamı: En uygun, en eksiksiz. 3.Anlamı: Ekmeli Enbiya
Ekmeleddin
1. Dinin en olgunu, en olgunlaştırdığı isim. 2.Anlamı: Dinin tamamı. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. - (bkz. Ekmelettin).
Ekmelettin
Dinin Kusursuzluğu, mükemmelliği anlamında
Ekrem
Pek cömert, iyiliksever ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. - (bkz. Evren)
Elber
iyiligi ve ihsani bol olan demek
Elbir
Uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan
Elbruz
Kafkasyada ulu ve yüce bir dağ. kafkasya halklarının çarlık rusyası zulmunden kaçıp eteklerine sığındığı dağ
Elçi
1. Başka bir devlet nezdinde devletini temsil eden kişi. 2.Anlamı: Sefir. 3.Anlamı: Allah'ın gönderdiği rasul ve nebiler.
Eldar
Yurt sever, ülkesine bağlı. Bu ismin anlamı konusunda daha fazla bilgiye sahipseniz bize ulaşabilirsiniz.
Eldem
Sevimli, cana yakın
Eldemir
Demir gibi güçlü el
Elfaz
Sözler, sözcükler
Eman
1. Emniyet. 2.Anlamı: Himaye, masuniyet. Güvence. - Müslüman her ferde eman verebilir.
Emanetullah
Allah'ın emaneti
Emanullah
1. Allah'ın emaneti. Devletin tebası, halk, millet.
Embiya
Peygamberler, Evliya.
Emeç
1. Hedef. 2.Anlamı: Yamaç. 3.Anlamı: Henüz memeden kesilmemiş buzağı.
Emek
1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2.Anlamı: Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
Emin
Güvenilen, inanılan kimse ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Emir
Reis, aşiret başı, Emreden ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Emir Sultan
I. Beyazıd zamanında Buhara'dan Bursa'ya hicret eden mutasavvıf.
Emiray
Emir ve ay isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Emirbey
Yöneten saygın kişi.
Emircan
Emir ve can kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Emir : 1.Anlamı: Bir kavmin, bir şehrin başı. 2.Anlamı: Büyük bir hanedana mensup kimse. 3.Anlamı: Peygamberimizin soyundan gelen. 4.Anlamı: Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi. Can : Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik.
Emirhan
Emir veren hükümdar, hanın emri ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Emirkan
Emir ; 1.Anlamı: Bir kavmin, bir şehrin başı. 2.Anlamı: Büyük bir hanedana mensup kimse. 3.Anlamı: Peygamberimizin soyundan gelen. 4.Anlamı: Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. Kan; Can, Soy
Emrah
1.Anlamı: Emir veren hükümdar, hanın emri. 2.Anlamı: Anadolu saz şairlerinden. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Emre
Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş.(Kaynak:Osmanlıca Sözlük) 2.Anlamı: Ak gözlü, beyaz gözlü. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Emreddin
Dinin emrettiği. - Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır
Emri
Emirle ilgili
Emrullah
Allah’ın emri. Allah’ın buyruğu
Emsal
1. Kıssalar, hikayeler, destanlar. 2.Anlamı: Numuneler, örnekler. 3.Anlamı: Eş benzer. 4.Anlamı: Yatış denk. 5. Katsayı.
Enam
1. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey. 2.Anlamı: Halk, insanlar. Seyyidü'l-Enam: Halkın ulusu Rasûlullah (s.a.s). 3.Anlamı: Kur'an-ı Kerim'in 6. Suresinin adı. 4.Anlamı: Bazı ayet ve duaları içeren dua kitabı.
Enbiya
Peygamberler.
Endam
Gül boylu, ince uzun, güzel endamlı.
Ender
1.Anlamı: Seçkin, eşi benzeri az bulunan. 2.Anlamı: Çok seyrek. 3.Anlamı: Çok az bulunan şey.
Ener
En yiğit, en kahraman kişi.
Energin
En olgun, çok olgun
Enes
Soylu Arap atı, küheylan. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Enez
Secereli arap atı.
Enfal
1.Anlamı: Ganimet. 2.Anlamı: Kur'an-ı Kerim'in 8 suresinin adı.
Engi A Y
(bkz. Engin)
Engin
Ucu bucağı olmayan genişlik
Enginalp
Değerli yiğit.
Enginer
İyi, güzel, değerli insan.
Enginiz
İz bırakacak kadar değerli insan
Enginsoy
Geniş soydan gelen.
Enginsu
Açık deniz
Engintalay
Büyük deniz, okyanus
Engintürk
Her yanı sarmış olan Türk - Derin bilgiye sahip Türk.
Engiz
Saklı,gizli sır
Engür
1.Anlamı: Çok gür. 2.Anlamı: Bereketli
Enis
Sevimli, dost cana yakın
Ensar
Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ensari
Ensar 1.Anlamı: Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2.Anlamı: Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir.
Ensarullah
Allah yolunda Rasûlullah (s.a.s)'a yardım edenler
Envar
Ziyalar, aydınlıklar, ışıklar, parlaklıklar. - (bkz. Ziya)
Enver
En ışıklı, en parlak ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Eracar
Becerikli erkek
Erakalın
Alnı ak, dürüst erkek.
Erakıncı
Yiğit akıncı
Eraksan
Temiz adlı yiğit
Eralkan
Al kanlı yiğit
Eralp
Yiğit erkek
Eraltay
(bkz. Eralp)
Eranay
Yetişip gelen ay
Erandaç
Ünlü, tanınmış kimse.
Eranıl
Yiğitliğinle anıl, tanın.
Eraslan
Aslan gibi, güçlü kuvvetli erkek
Eravend
1. Şevk, arzu, istek. 2.Anlamı: Şan, şeref.
Eray
Ay gibi parlak erkek
Eraydın
Bilgili aydın erkek
Erbaşat
Yiğit erkek
Erbatur
Yiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır
Erbay
Soylu, ünlü aileye mensup erkek
Erbelgin
Açık yürekli erkek
Erben
(bkz. Eralp)
Erberk
Şimşek gibi yiğit
Erbey
Yiğit bey
Erbil
Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad.
Erbilek
Güçlü ve sağlam bilekleri olan kimse.
Erboğa
Boğa gibi güçlü erkek
Erbuğ
Yiğitler başı, komutan
Erbuğa
Boğa gibi yiğit kimse, yiğit boğa
Ercan
Er canlı, korkusuz yiğit. Yiğit, canlı, cesur kimse.
Erce
Er adam, Erkek adam
Erçelik
Sağlam Erkek
Ercenk
Savaşçı erkek.
Erçetin
Sert, güçlü erkek
Erçevik
Çevik, hızlı erkek.
Ercihan
Cihanın tanıdığı erkek
Erçin
Erken doğan, En erken davranan
Ercivan
Genç erkek
Ercüment
Saygıdeğer, itibarlı, onur sahibi anlamına gelmektedir. Onurlu, şerefli, saygın kimse
Erda
Beyaz karınca
Erdağ
Yüce, saygın kimse.
Erdal
Erkekn Yeşeren dal
Erdem
1.Anlamı: Fazilet. 2.Anlamı: Maharet, hüner. 3.Anlamı: Liyakat. 4.Anlamı: Usta gemici. 5. İnsanın ruhsal yetkinliği. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Erdemalp
– Erdemli yiğit.
Erdemer
Erdemli er
Erdemir
Demir gibi güçlü erkek.
Erdemli
Erdemli, faziletli
Erden
Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden
Erdenalp
Erden : Bekaret / İnsan eli değmemiş Alp : Yiğit
Erdeniz
Coşkun, Deniz Gibi Coşkulu Kimse.
Erdeşir
Cesur, kahraman, aslan yürekli
Erdi
1.Anlamı: Amacına ulaşan, erişen. 2.Anlamı: Olgunlaşmış erkek. 3.Anlamı: Ermiş veli.
Erdil
Yürekli Kimse, Cesur Kişi, Gönlünde Korku Olmayan, Korkusuz Yiğit
Erdilek
Erin dileği, isteği.
Erdim
(bkz. Erdem)
Erdin
1.Anlamı: “Amacına ulaştın, kavuştun” anlamında kullanılır. 2.Anlamı: “Olgunlaştın” anlamında kullanılır.
Erdinç
Duru, güçlü kuvvetli erkek
Erdoğan
1.Anlamı: Yiğit olarak doğan kimse. 2.Anlamı: Erken doğan kimse. 3.Anlamı: Doğuştan yiğit olan kimse
Erdoğdu
Doğuştan Yiğit, Yiğit Doğan; Güçlü, Kuvvetli, Mert, Yiğit, Yürekli, Cesur.
Erdölek
Güzel, iyi, akıllı kimse.
Erdönmez
Sözünden dönmeyen, doğru sözlü
Erduran
Erkek çocuklarına uzun ömürlü olması için konan isim
Erdurmuş
(bkz. Erduran)
Erdursun
(bkz. Erdurmuş)
Erduru
Saf, temiz yürekli yiğit.
Erek
gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef.
Ereken
Erkenden ekim yapan kimse.
Erel
Erkek eli, güçlü el.
Erem
Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren
Eren
Ermiş kişi ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Erenalp
(bkz. Eren)
Erenay
(bkz Eren)
Erencan
Deneyimli Kimse, Akıllı Kişi, İyi Yetişmiş Kimse; Yiğit Kişi, Yürekli Kimse.
Erendiz
Gezegenlerin en büyüğü ve güneşe yakınlık bakımından beşincisi Jüpiter
Erenel
Eli her şeye ulaşan kimse/Eren-el bknz.Eren
Erener
Ermiş yiğit
Erengüç
(bkz. Eren)
Erenöz
özüyle ermiş kişi
Erensoy
Ermiş soyundan olan
Erensu
(bkz. Eren)
Erensü
Nefsini yenerek olgunlaşmış, ermiş asker.
Erentürk
Eren-türk
Erenuluğ
Ermiş yüce kişi
Erer
Ulaşır, kavuşur, amaçlarına erer
Eretna
XIV. yy. Orta Anadolu'da Sivas ve Kayseri'de beylik kuran bir zat. Aslen Uygur Türkleri'nden olup Küçük Asya'da Anadolu Selçuklularına ait yerleri idarelerine almış olan İlhanlıların emirlerinden biri. Adil yönelimi sayesinde halkın övgüsünü almış ve kendisine "köse peygamber" lakabı verilmiştir
Erez
Erez Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
Erg İner
Olgun erkek
Ergalip
Üstün, yenen kimse
Ergazi
(bkz. Ergalip)
Ergenç
Genç erkek
Ergenekon
1.Anlamı: Dağın en yüksek noktası, doruğu.2.Anlamı: 1.Anlamı: ergenekon türklerin orta asya'daki efsanevi anayurdu.
Ergener
(bkz. Ergenç)
Ergi
İyi, güzel bir şeye erişme
Ergican
Güzelliği yakalamış içten ve candan kimse.
Ergin
Olgunlaşmış, güngörmüş
Erginalp
Olgun yiğit.
Erginay
(bkz. Ergin)
Erginbay
Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin
Ergincan
Olgun ruhlu kimse.
Erginer
Bilgili Erkek
Erginsoy
Olgun kişilerin soyundan gelen kimse.
Ergintuğ
(bkz. Ergin)
Ergisoy
İstediğine ulaşmış soydan olan kimse
Ergök
(bkz. Ergin)
Ergökmen
Mavi gözlü, sarışın kimse
Ergönül
Gönül eri, iyi insan.
Ergör
Yiğit olarak benimse anlamında kullanılır.
Ergüç
Erkek gücü
Ergüden
Yiğit erkek.
Ergüder
başka erleri güdecek denli yiğit
Ergüleç
Güleryüzlü erkek
Ergümen
Amacına, isteğine kavuşan
Ergun
Sert başlı, oynak ve hızlı giden at. Ergun Celaleddin Çelebi: Türk sufı. Mevlananın soyundandır. Kütahya mevlevi hanesine de şeyhlik yapmıştır
Ergün
1.Anlamı: Sert başlı oynak hızlı at . 2.Anlamı: Sulu serpken kar
Ergun/Ergün
Sert başlı oynak hızlı at / Sulu serpken kar (Ergün)
Ergunalp
Hızlı, çevik, yiğit
Ergünay
Yumuşak, uysal kimse.
Erguner
Hızlı, çevik erkek
Ergüner
Yumuşak huylu, uysal erkek
Ergüneş
Güneş gibi ışık saçan, yararlı olan kimse.
Ergüven
Kendine güvenen
Ergüvenç
Güven duyulan kimse
Erhan
Yiğit hakan
Erhun
Hun’lu yiğit
Erib
Akıllı, zeki kimse
Eriker
Becerikli, yürekli adam.
Erim
1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2.Anlamı: Vakıf olmak, yetmek.
Erimel
(bkz. Erim)
Erimşah
(bkz. Erim)
Erinç
Rahat, huzur
Erinçer
Huzur veren kimse.
Eripek
Yumuşak, uysal erkek
Eris
Zeki, uyanık, azılı.
Erışık
Aydın,aydınlık kimse.
Erişken
Erişkin
Erizgi
Akıllı kimse zeki erkek
Erk
Kudretli, güçlü.
Erkal
Her zaman yiğit kal' anlamında kullanılan bir ad.
Erkam
Rakamlar, sayılar, yazılar. Erkam b. Erkam: İlk müslüman olan sahabilerden birinin adı. Peygamberimiz ve müslümanlar Mekke döneminde bir müddet çalışmalarını gizlice Erkam'ın evinden yürüttükleri için, evi İslâm tarihinde meşhur olmuş ve günümüze Daru'l-Erkam olarak ulaşmıştır
Erkan
Erkek kanlı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Erkan Kayra
Erkan ve Kayra isimlerine ayrı ayrı bakınız.
Erkay
Bu ismin anlamı konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
Erkaya
Kaya gibi güçlü erkek.
Erkel
Eli güçlü
Erker
Güçlü, kudretli erkek.
Erkılıç
Kılıç gibi keskin güçlü yiğit
Erkin
Koşulsuz iş gören
Erkınay
Çalışan erkek
Erkiner
Bağımsız, özgür insan.
Erkış
Erken gelen kış.
Erkman
Güçlü, etkili, sözü geçen kimse
Erkmen
Güçlü, etkili, sözü geçer kimse.
Erkoç
Güçlü, iriyan erkek.
Erkoçak
Yiğit, güçlü kimse.
Erkol
Güçlü ol anlamında kullanılan bir ad.
Erksal
Anlamı bilinmemektedir
Erksan
Güçlü, etkili san, tanınmış ad.
Erksoy
Yiğit soydan gelen kimse anlamına gelmektedir.
Erksun
Gücünü, kudretini göster.
Erktin
Güçlü kuvvetli bir ruh yapısı olan kimse.
Erkul
Erkek kul, güçlü kuvvetli adam, kul.
Erkunt
Güçlü, dayanıklı erkek.
Erkut
Kutlu yiğit
Erkutay
Uğurlu ayda doğan erkek.
Erkutlu
1.Anlamı: Kutlu, uğurlu erkek. 2.Anlamı: Kutlu yiğit.
Erlaçin
Yalçın kaya gibi erkek, şahin gibi erkek.
Erman
Erdemli yiğit
Ermin
Keykubat'm dördüncü oğlu
Ermiş
dinsel inançlara göre kendisinde olağanüstü tinsel güç bulunan kişi, veli, evliya.
Ernoyan
Yiğit başkomutan
Eroğan
Anlayışlı erkek
Eroğlu
Yiğit Oğlu
Eroğul
Erkek evlat.
Eroğuz
Yiğit kimse
Erokay
Seçkin, beğenilen erkek
Erol
Erkek ol, sözünde dur anlamına gelmektedir. “Yiğit ol, doğru ol” anlamında kullanılan bir ad. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Erolan
Yiğit olan anlamında kullanılır.
Eronat
Dürüst, güvenilir, iyi erkek
Eröz
Özü erkek, yiğit olan.
Erozan
Şair erkek
Erşad
Sevinçli, mutlu erkek
Ersagun
Alp Arslan’ın çocukluk arkadaşı ve komutanlarından biri.
Erşahan
Şahin gibi güçlü yiğit
Erşahin
Erkek şahin, kuş
Ersal
Yiğitliğinle tanın
Ersalmış
(bkz. Ersal)
Ersan
Yiğitliğiyle ad yapmış kimse.
Erşan
Yiğitliğiyle tanınmış, ünlenmiş erkek.
Erşat
Doğru yolu bulan
Ersavaş
(bkz. Ersal)
Ersay
Yiğit olarak saygı göster
Ersayın
Saygı değer kimse
Erseç
Seçkin ol
Erşed
Er reşid, ergin olan, doğru yola daha yakın, hareket hattı daha iyi olan. (bkz. Reşid)
Ersel
Er Gibi, Yiğitlikle İlgili Sel Gibi Kimse, Coşkun, Taşkın
Ersen
Kolay, zor olmayan
Erşen
Mutlu, Neşeli, Sevinçli, Şen erkek
Erserim
(bkz. Serim)
Erseven
İnsanları seven kimse
Ersever
(bkz. Erseven)
Ersevin
İnsanları sev' anlamında kullanılan bir ad.
Ersezen
Kavrayışı güçlü erkek.
Ersezer
Kavrayışı güçlü erkek
Ersin
1.Anlamı: Amacına ulaşsın, kavuşsun anlamında kullanılır. 2.Anlamı: Sen yiğitsin, kahramansın anlamında kullanılır.
Erson
Sonuncu doğan erkek çocuk.
Ersoy
Yiğit soydan gelen kimse anlamına gelmektedir.
Ersöz
Yiğit sözlü
Ersu
(bkz. Ersöz)
Ersü
Yiğit asker, yiğit subay.
Ersun
1.Anlamı: Ateş küreği. 2.Anlamı: Tekneye yapışmış hamuru kazımağa yarayan demir araç
Ersunal
(bkz. Ersu)
Ertaç
Erkekliği taç gibi taşıyan
Ertan
Tan gibi ateş renkli er
Ertaş
Taş gibi erkek. -Er ve taş kelimelerinden birleşik isim
Ertaylan
Er-taylan. Uzun boylu, yakışıklı erkek.
Ertaylar
Uzun boylu, yakışıklı erkek
Erte
1.Anlamı: Gelecek şafak, şafak sökme zamanı. 2.Anlamı: Yarın. 3.Anlamı: Herhangi bir işte ilk başarı.
Ertek
Tek, eşsiz yiğit.
Ertekin
Soylu erkek. - Er ve tekin kelimelerinden birleşik isim
Ertem
Erdem / Fazilet
Erten
1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2.Anlamı: Gün.
Ertingü
Olağanüstü görülmemiş
Ertok
Gözü, gönlü tok yiğit
Ertöre
Töreleri olan yiğit
Ertöz
Yiğit ve cevherli kimse
Ertuğ
Sorguç tutan erkek
Ertugay
Er-tugay.
Ertuğrul
Temiz yürekli doğru yiğit
Ertün
Akşam üzeri anlamına gelir.
Ertuna
(bkz.Tuna)
Ertunç
Tunç gibi sağlam erkek.
Ertunga
1. Yiğit hakan. 2.Anlamı: Uygur yazıtlarında geçen Türk adı.
Ertürk
Yiğit Türk.
Ertüz
yiğit ve adaletli
Ertüze
(bkz. Tüze)
Ertüzün
Yumuşak huylu sakin, soylu, asil kimse.
Erülgen
Yüce, yüksek, ulu kimse
Erün
Yumuşak, uysal kimse.
Erünal
Adın duyulsun, tanın, ün kazan' anlamında kullanılan bir ad.
Erüstün
Üstün erkek.
Eryalçın
Sert, güçlü, boyun eğmez yiğit
Eryaman
Yaman erkek
Eryavuz
Yürekli, korkusuz yiğit.
Eryetiş
Erken gel
Eryiğit
Yiğit, korkusuz erkek.
Eryıldız
Yıldız gibi parlak yiğit
Eryılmaz
Yılmayan, cesur yiğit.
Erzade
Yiğit oğlu
Erzan
1.Anlamı: ucuz, bol. 2.Anlamı: uygun, münasip, layık.
Esad
Çok uğurlu ve mutlu, Oldukça mutlu, daha saadetli. 2.Anlamı: Çok hayırlı. – Türk dil kurallarına göre d/t olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame’dir. Akabe bey’atmdan önce müslüman oldu. 1.Anlamı: 2.Anlamı: ve 3.Anlamı: Akabe bey’atlarında hazır bulundu. M
Esari
Ebu Musa Abdullah b. Kays el-Eş'ari (Öl. 935). Ünlü kelam alimi, Eş'ari mezhebinin, kurucusudur. 40 yaşına kadar Mutezile görüşü benimsemiş, daha sonra Basra camiinden de herkese ilan ederek Mutezile'yi bıraktığını açıklamıştır
EşAri
Ebu Musa Abdullah b. Kays el-Eş'ari (Öl. 935). Ünlü kelam alimi, Eş'ari mezhebinin, kurucusudur. 40 yaşına kadar Mutezile görüşü benimsemiş, daha sonra Basra camiinden de herkese ilan ederek Mutezile'yi bıraktığını açıklamıştır
Esat
Uğurlu, şanslı
Eşca
En cesur, en yiğit kişi
Ese
Rüzgar.
Esed
1.Anlamı: Oldukça mutlu, daha saadetli. 2.Anlamı: Çok hayırlı. – Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame'dir. Akabe bey'atmdan önce müslüman oldu. 1.Anlamı: 2.Anlamı: ve 3.Anlamı: Akabe bey'atlarında hazır bulundu. Medine'ye İslamı ilk tebliğ eden sahabidir. Hicretin II. yılında Şevval ayında (Bedir öncesi) vefat elti.
EsedüD-Din
Dinin arslara. - Şeref lakabıdır
Esedullah
(Allah'ın arslanı) Hz. Ali, Hayber'in fethinde gösterdiği kahramanlıktan dolayı Rasûlullah (s.a.s), Hz. Ali'ye bu ismi vermiştir. Astronomi'de: Güneşin rumi, temmuzun 9'unda ve Efrenci temmuzun 23'ünde içine girdiği ve semanın kuzey yarımküresi eteğinde bulunan birçok parlak yıldızdan müteşekkil 5. burç
Esenalp
Sağlıklı yiğit.
Esenboğa
(bkz. Esen)
Esendağ
Dağ gibi güven verici ve sağlam yaptı
Esendemir
Sağlıklı güçlü kimse
Esenel
Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Esener
Sağlıklı, rahat kimse.
Esentürk
Güçlü kuvvetli, sağlıklı Türk.
Eseralp
Yiğitliği dilden dile rüzgar gibi dolanan.
Eserbey
Çok yakışıklı ve beyefendi kişi.
Eşfak
Daha şefkatli, çok merhametli
Esiner
Esinlenen kimse.
Eşir
Çok sevinçli
Eskin
1.Anlamı: Geçkin, aşmış olan. 2.Anlamı: Ölçüyü kaçıran, coşkun. 3.Anlamı: Fazla. 4.Anlamı: Sonra. 5. Benzerlerinden daha üstün.
Eskinalp
Fırtına gibi yiğit.
Eslek
1. Çalışkan, gayretli. 2.Anlamı: Yumuşak başlı, uysal. 3.Anlamı: Atik, çevik.
Eşraf
1. Şerefli, saygın kimseler. 2.Anlamı: Bir yerin zenginleri, sözü geçenler.
Eşref
Şerefli, şeref sahibi . Uğurlu
Esved
Siyah, kara
Etem
Daha tam daha noksansız, mükemmel
Ethem
Kara, yağız at (Edhem)
Etiz
Yüce, yüksek, değerli
Etka
Takvayla yaşayan,Allah korkusu ile günahtan çok fazla çekinen.
Evcan
Evdeki insan evcimen
Evcimen
Evine, ailesine bağlı. Ev işlerinde becerikli
Evfa
Arapça kökenli olan Evfa ismi, Cana yakın, vefalı ve sözünde duran kişi anlamındadır.
Evgin
Aceleci, telaşlı.
Evirgen
İşini bilen, tedbirli kimse
Evliya
1.Anlamı: Veliler. 2.Anlamı: Allah'ın dostları. 3.Anlamı: İman edip salih amel işleyenler. 4.Anlamı: Allah yolunda mallan ve canlarıyla cihad edenler. 5. Allah'ın emaneti olan dinini ve hükümlerini yeryüzünde tevelli ederek korumaya çalışanlar.
Evren
Kainat, yaratılmışların tümü
Evrensel
1 . evrenle ilgili. 2 . bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal: bilim, evrenseldir.- 3 . dünya ölçüsünde, dünya çapında.
Evrim
Aşamalarla kendini gösteren ilerleme,değişim
Evsad
Ahlak, huy
Evvah
1. Çok ah eden. 2.Anlamı: Çok dua eden. 3.Anlamı: Merhametli. 4.Anlamı: İmanı sağlam. 5. Din bilgisi çok geniş olan kimse. 6. Kur'an-ı Kerimde bu isimle Hz.İbrahim vasıflandırılmıştır.
Evvel
1. İlk başlangıç, ilkin. 2.Anlamı: Allah'ın 99 isiminden biri.
Eylem
Bir durumu değiştirmek için gösterilen çaba.
Eymen
Daha uğurlu, daha bereketli. Sağ tarafta olan. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Eymen
1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı.
Eymür
iyi durumda, varlıklı
Eyüb
1. Sabırlı. 2.Anlamı: Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.
Eyüp
Sabrın simgesi olmuş bir peygamber ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Eyüphan
Eyüp ve Han isimlerine ayırı ayrı bakınız.
Eyyüp
Sabrın simgesi olmuş bir peygamber
Ezdi
ezmek eylemini yaptı, ezip geçti, yendi
Ezel
Başlangıcı olmayan
Ezelhan
(bkz. Ezel)
Ezgütekin
İyi hükümdar.