F Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Fadale
1. Faziletli. 2.Anlamı: Rasulullah'a tabi olmuş sahabedendir. Medineli ilk müslümanlardandır. Birçok hadis rivayeti mevcuttur.
Fadıl
Erdemli, üstün, parlak
Fadl
1. İyilik. 2.Anlamı: Fazilet. 3.Anlamı: Erdemlilik. Fadl b. Abbas b. Abdülmuttalib: Rasulullah'ın amcası Abbas (r.a.)'ın oğludur.
Fahhar
1. Çok övünen, kendini çok metheden. 2.Anlamı: Çanak, çömlek, toprak testi. 3.Anlamı: Saksı.
Fahim
1.Anlamı: Büyük, ulu. 2.Anlamı: Onurlu, saygın. 3.Anlamı: Anlayışlı, akıllı.
Fahir
Övünülecek, parlak, şanlı, güzel
Fahreddin
Dinin övdüğü, diniyle övünen. Dinin seçkini. Fahreddin Razi: (Rey 1149-Horat 1209). Müfessir, kelamcı. Dilbilimci. Fizikçi. Tıpçı
Fahrettin
1.Anlamı: karşılıksız kabul edilen görev, iş. 2.Anlamı: diniyle övünen. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Fahri
1.Anlamı: Onurla ilgili, onursal. 2.Anlamı: Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Faik
Başkalarından daha ileri, üstün
Faiz
1.Anlamı: Başarı kazanan. 2.Anlamı: Taşan, coşan.
Fakı
Fakih'ten bozma kelime. Anadolu'da okuryazar ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen unvan
Fakih
1.Anlamı: Anlayışlı, zeki kimse. 2.Anlamı: Fıkıh bilgini.
Fakir
Yoksul
Fakirullah
Allah'ın büyüklüğü karşısında aciz olan kimse.
Falaz
Dalgaların aşındırdığı kaya.
Falih
1.Anlamı: Başarılı ve mutlu kimse. 2.Anlamı: Toprağı süren, eken kimse.
Fani
1.Anlamı: Ölümlü. 2.Anlamı: Geçici. 3.Anlamı: Yaşlı.
Farabi
1.Anlamı: Farap adlı ilden olan kimse. 2.Anlamı: 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk İslâm düşünürünün adı.
Faran
İncil’de Mekke dağlarına verilen isim. Hz. Peygamber’in (A.S.M.) Faran dağlarında zuhur edeceği İncil’de haber verilmiştir.
Farik
Ayıran, ayırıcı.
Faris
1.Anlamı: Atlı, süvari. 2.Anlamı: İyi ata binen. 3.Anlamı: Anlayışlı, sevgili.
Faruk
1.Anlamı: Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2.Anlamı: Keskin. 3.Anlamı: Hz. Ömer’in lakabı. 4.Anlamı: Bir işi sonuca ulaştıran
Farûki
Hz. Ömer'in nesline yahut adaletine mensup
Faryab
1. Dere ve ırmak suyu ile sulanan yer. 2.Anlamı: Eski Horasan'da Delh'e yakın bir şehir.
Fasih
Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.
Fatih
Yüce, her zaman lider, fetheden ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Fatin
Zeki, akıllı, anlayışlı, kavrayışlı kimse.
Fayih
Kendiliğinden dağılan güzel koku
Faysal
1.Anlamı: Keskin kılıç. 2.Anlamı: Hâkim. 3.Anlamı: Kesin hüküm, karar.
Fazıl
Erdemli, manevi değerce üstün
Fazlı
1.Anlamı: Değer, üstünlük, iyilik, fazilet, lütuf. 2.Anlamı: Fazla, ziyade, artık, baki. 3.Anlamı: İki sayının birbirinden olan farkları. 4.Anlamı: İlim ve irfan sahibi. 5. Âli, cenablık, ihsan, cömert. 6. Olgunluk.
Fazlullah
Allah’ın erdemi, üstünlüğü.
Fecir
Sabaha karşı ortalığın aydınlanmaya başladığı zaman, tan vakti anlamına gelir.
Fecri
Tan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
Fedai
1.Anlamı: Yüksek bir ülkü uğrunda her türlü tehlikeyi göze alan kimse. 2.Anlamı: Bir kimseyi veya bir yeri koruyan, muhafız.
Fedakar
Birleşik isim. Kendini veya şahsi menfaatlerini esirgemeyen
Fedayican
Canını vermeye hazır, canını verme
Fehamettin
Dinin büyüklüğü, ululuğu.
Fehim
Zeki, anlayışlı, pek çok anlayan.
Fehimdar
Zekâ, anlayış, kavrayış sahibi kimse.
Fehmi
Anlayışlı, çabuk kavrayan
Felah
Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık
Felat
Susuz çöl.
Feleytun
Lider.
Fener
İçinde ışık kaynağı bulunan şeffaf mahfaza
Fenni
Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
Fer
1.Anlamı: Aydınlık, ışık. 2.Anlamı: Güç, kuvvet.
Ferağ
Serin rüzgar
Feragat
Hakkından vazgeçme, el çekme.
Ferahi
Bolluk, genişlik, ucuzluk.
Feramuş
Unutma, akıldan çıkma.
Feramuz
Kale muhafızı, koruyucusu.
Fercan
Güçlü, parlak, canlı kişiliği olan kimse.
Ferdal
Dalın tomurcuğu.
Ferdar
Güce, saygınlığa sahip kimse.
Ferdi
Bireysel, tek başına
Ferec
1. Gam, tasa ve sıkıntıdan kurtulma. 2.Anlamı: Zafer.
Fereç
1.Anlamı: Zafer, utku. 2.Anlamı: Sevinç, teselli.
Ferhad
Anadolu Anonimi'nde Ferhad ve Şirin adıyla meşhur olan eski bir hikayenin erkek kahramanı olup Şirin'in aşıkıdır. - (bkz. Ferhat)
Ferhan
Sevinçli, mutlu
Ferhat
Rahatlık ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ferhattin
Dinin coşkusu, sevinci.
Ferhun
1.Anlamı: Güçlü, şanlı soydan gelen kimse. 2.Anlamı: Sevinçli.
Ferid
Eşsiz benzersiz
Feridüddin
Dinin feridi, tek, eşsiz, kıyas kabul etmez kimse
Feridun
Tek, eşsiz, benzeri olmayan
Ferih
Çok mutlu, sevinçli.
Ferit
Eşsiz benzersiz
Feritkan
Eşi olmayan, soylu kandan gelen kimse.
Feriz
Ekini alınmış tarla.
Ferkan
Güçlü, saygın bir soydan gelen kimse.
Ferman
1.Anlamı: Buyruk, emir. 2.Anlamı: Allahın buyruğu.
Fermani
Buyrukla, fermanla ilgili olan.
Fermend
Mevki ve şeref sahibi
Ferruh
Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü
Ferruhi
1. Ferruha ait. 2.Anlamı: Uğurluluk, meymenet. 3.Anlamı: İranlı ünlü şair.
Fersan
Derisinden kürk yapılan bir kır sansarı.
Feruzat
Hayırlı, kutlu.
Feryat
1.Anlamı: Haykırış, çığlık
Ferzan
Bilim ve hikmet.
Ferzend
Oğul, çocuk.
Fesih
Geniş, açık, aydınlık.
Fethi
Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside.
Fethullah
Allah’ın fethi.Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah’ın nusreti.
Fetih
1.Anlamı: Açma. 2.Anlamı: Alma, zaptetme. 3.Anlamı: Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
Fettah
1.Anlamı: Üstün gelmiş, zafer kazanmış. 2.Anlamı: Fetheden, açan. 3.Anlamı: Allah´ın adlarındandır. 4.Anlamı: Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş. 5. Kullarının kapalı işlerini açan, Cenab-ı Hakk´ın isimlerinden.
Fevzi
Kurtuluş ve zaferle ilgili, üstünlük başarı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Feyiz
1.Anlamı: Bolluk, bereket. 2.Anlamı: Suyun taşıp akması. 3.Anlamı: Bilim, bilgi.
Feyyaz
Bereketli, gür, bol
Feyzettin
Dinin bereketi.
Feyzi
Verimlilik, bolluk
Feyzullah
İlhamını Allah’tan alan
Feza
Gökyüzü, uzay
Fezahan
Yükselmeyi amaçlayan hükümdar.
Fezai
Uzayla ilgili, uzaya ait.
Fikret
Düşünmek, düşünceye dalmak ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Fikrettin
Din düşüncesi.
Fikri
Düşünce ile ilgili / fikir sahibi
Filizer
Genç, toy, delikanlı.
Firas
1.Anlamı: Yiğit, mert. 2.Anlamı: Binici, at yetiştirici.
Fırat
Ön Asya’nın en büyük nehridir. Diyadin civarında çıkar, Anadolu’nun doğu taraflarına kadar gelip Mezopotamya’yı dolaştıktan sonra Irak’ta Dicle ile birleşerek Basra Körfezi’ne dökülür.(Asurca) Geniş akarsu. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Firdevsi
1.Anlamı: Cennete ait, cennetle ilgili. 2.Anlamı: İran’ın ünlü şairi, Şehname’nin yazarı.
Fırtına
Hızlı, çabuk,güçlü
Firuz
1.Anlamı: Mutlu, sevinçli, uğurlu. 2.Anlamı: Bahtlı, talihli.
Fişengi
Namus uğruna atılan kurşun
Francois
Tek, yalnız, güçlü
Fuad
Yürek, kalp gönül
Fuat
Yürek, kalp gönül
Furat
(bkz. Fırat)
Furkan
İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Fütüvvet
1.Anlamı: Mertlik, yiğitlik. 2.Anlamı: Soy temizliği. 3.Anlamı: Cömertlik.
Fuzuli
1.Anlamı: BFaziletli, erdemli. 2.Anlamı: Boşboğaz, gereksiz işlerle uğraşan. 3.Anlamı: XVI. yy.´da yaşamış en büyük Divan Edebiyatı şairlerinden biri.