Seciye İsminin Anlamı

Seciye : Yaratılış, huy, karakter tabiat. İyi huySeciye İsminin Analizi

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

I : Hassas, duygusal.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.Seciye İsmiyle Uyumlu İsimler

Adeviye 1.Anlamı: İyilik, yar­dımseverlik. 2.Anlamı: Ünlü hanım mutasav-vıfe.
Adniye Cennete gitmeye hak kazanmış, cennetlik bayan.
Aliye Yüce, yüksek
Arziye Toprakla ilgili, topraktan yetişen.
Asiye İsyan eden
Asliye 1.Anlamı: Seçkin, özel. 2.Anlamı: Esas, temel.
Atiye 1.Anlamı: Bağış, bahşiş, ihsan. Hediye. 2.Anlamı: Gelecek, istikbal.
Avniye 1. Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. 2.Anlamı: Yardım etmiş. Yardımla ilgili.
Azmiye (bkz. Azmi)
Badiye (ba:diye)
Bahriye Donanma ve denizle ilgili
Bakiye Artık, artan, kalan, geri kalan. Kalıntı.
Basriye Görme ile ilgili olan.
Bedriye Ayın ondürdüncü geceki haliyle ilgili
Behiye Güzel ve alımlı kadın
Bekriye 1. Her şeyin evveli, ilk çocuk. 2.Anlamı: Genç ve taze kız. 3.Anlamı: Dişi deve yavrusu.
Beriye Salim, kurtulmuş, aklanmış, arı, temiz.
Berkiye Şimşek gibi, parlak.
Beytiye Eve ait, evle ilgili
Bilgiye Bilgin hanım.- Yanlış yapılmış isimlerdendir
Cabiye 1. Hazine (bkz. Semahat). 2.Anlamı: Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3.Anlamı: Havuz.
Cevriye 1.Anlamı: Haksızlık. 2.Anlamı: Eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem.Eziyet, sıkıntı
Cezmiye (bkz. Cezmi)
Cudiye Cömert, eli açık.
Dahiye (bkz. Dahi)
Düriye İnci gibi parlayan, parlak.
Dürriye İnci gibi parlayan
Edviye Devalar, ilaçlar, çareler
Elfiye l- 1000 mısralık manzume. 2.Anlamı: Manzum risaleler.
Emriye Emirle, buyrukla ilgili.
Ermiye Dolu yağdıran kasırga bulutları.
Fahriye Bir işi çıkar beklemeden yapan
Fecriye Tan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
Fehmiye Anlayış, kavrayışla ilgili olan.
Fenniye Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
Ferdaniye Birlik, teklik, eşsizlik.
Ferdiye 1.Anlamı: Tek olan, tek şey. 2.Anlamı: Fertle ilgili, bireysel.
Fethiye Fethetme, alma ile ilgili olan. Fethe mensup. Fetih hakkında yazılan kaside
Fevziye Kurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.
Feyziye 1.Anlamı: Bollukla, bereketle ilgili. 2.Anlamı: Bilimle, bilgiyle ilgili.
Fikriye Düşünce ile fikir ile ilgili
Ganiye 1.Anlamı: Zengin, varlıklı. 2.Anlamı: Çok hoş. 3.Anlamı: Kadın şarkıcı.
Hadiye (bkz. Hadi)
Hamdiye Allah’ı övmeyle, Allah’a şükretmeyle ilgili.
Hamiye 1.Anlamı: Himaye eden, koruyan, koruyucu. 2.Anlamı: Kayıran, kayıncı.
Hayriye Hayırla, iyilikle ilgili
Hediye Armağan, bahşiş
Hıfziye (bkz. Hıfzı)
Hilmiye Yumuşak huylu, ince nazik kimse.(Arapça)
Hudeybiye 1. Mekke'den ağır yürüyüşle 17 km mesafede bir vadi. 2.Anlamı: İslam tarihinde Hudeybiye Musalahası olarak bilinen anlaşmanın yapıldığı yer.
Huriye Melekle ilgili, melek gibi
Hüsniye Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
İlmiye Dinî bilimlerle uğraşan kimseler topluluğu.
İrfaniye İrfanla, bilgi ve kültürle ilgili.
Kadriye Değerle ilgili / İtibar, onur
Kafiye Şiirde mısraların sonundaki ses benzerliği, ses uyuşması, uyak
Kaniye Kanaat eden, fazlasını istemeyen,kanmış,kanaatkar.
Kemaliye Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
Keşfiye 1.Anlamı: Keşifle ilgili. 2.Anlamı: Keşfeden.
Kibariye 1.Anlamı: Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan. 2.Anlamı: Seçkin,
Kudsiye Kutsal.
Kutbiye Kutupla ilgili, kutba ilişkin.
Kutsiye Kutsal.
Lamiye Parıldayan, parlak, parıltılı.
Lemiye Parlayan, ışıldayan.
Lütfiye İyi muamele, güzellik ve hoşlukla ilgili
Mariye Osmanlılarda yaşı geçmiş olan kadın tutsaklara verilen addır. Hikayesi ise Hicretten sonra kız kardeşi Şirin ile birlikte Muvakkıs tarafından Hz. Muhammed'e hediye edilen kıtbi cariyelerden birisidir. Aynı zamanda Hazreti peygamberin küçük yaşta vefat eden oğlu İbrahim'in annesidir.
Maviye Suya ait
Mehdiye (bkz. Mehdi)
Mehtiye Doğru yolu bulan, hidayete eren. - bk. Mehdi
Methiye Birini övmek maksadıyla yazılmış eser, kaide
Mihriye Güneşe ait, güneşle ilgili
Muaviye Emevi devletinin ilk hükümdarı olup Hind ve Ebu Süfyan'ın oğludur. Mekke'de doğmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kayınbiraderi ve vahiy katibidir
Münciye Kurtarıcı, kurtaran, önder.
Muradiye (bkz. Murad)
Nabiye Haberci, haber veren.
Naciye Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
Nadiye 1.Anlamı: Bağıran, bağırıp çağıran, seslenen. 2.Anlamı: Toplantı, meclis.
Nafiye Yok eden, ortadan kaldıran, süren.
Nakiye 1.Anlamı: Temiz, pak. 2.Anlamı: Çok ince, çok güzel, zarif.
Nakşiye "Nakış yapan" anlamına gelen Nakşibend; Nakşibendi mürşitlerinin, kalbi dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır. Bu anlamda Nakşibendi tarikatına bağlı kişilere nakşi denir.
Namiye Olma, yerden bitme kuvvetli, gelişme yetişme
Nariye Ateşle ilgili, cin peri. - İsim olarak kullanılmaz
Nazmiye Vezinli ve kafiyeli sözle, nazımla ilgili
Nebiye Haberci, haber veren, elçi.
Necmiye Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait
Nesiye Kelime anlamı unutmak, Unutulmuş.
Nevriye Işıklı, parlak.
Nurciye Nur-cihan ' ın bir başka söylenişi. Dünyayı aydınlatan nur. Âlemin, dünyanın ışığı.
Nuriye Işıklı, ışıktan gelme
Örfiye Törelerle, âdetlerle ilgili.
Palmiye Süs olarak kullanılan bir nevi hurma ağacı
Rabiye Dördüncü anlamında (rabia)
Raciye 1.Anlamı: Rica eden, yalvaran. 2.Anlamı: Umutlu.
Radiye Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
Rahiye Bal arısı.
Rahmiye Acıyan, merhamet eden.
Ramiye Fırlatan, atan.
Rasiye Büyük dağ.
Raziye Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen
Rebiye 1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2.Anlamı: Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.
Refiye Yüksek, yüce.
Remziye İşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
Remziye İşaretle, simgeyle ilgili, simgeli, simgesel.
Resmiye 1.Anlamı: Devlet tarafından veya devlet adına olan. 2.Anlamı: Alayla, törenle olan.
Ruhiye Ruhla ilgili,ruha ait.
Rukiye Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimiz’in kızlarından birinin adı.
Ruziye Gündüze ait, gündüzle ilgili.
Sabiye Küçük kız, kız çocuğu.
Sabriye Sabırlı, sabırla ilgili
Sadiye Mutlu, uğurlu.
Şadiye Sevinç, neşe, mutluluk
ޞadiye Mutlu, uğurlu.
Sadriye 1.Anlamı: Göğüsle ilgili, göğse ait. 2.Anlamı: Çocuğun anasıyla olan bağı.
Safiye Katıksız, katışıksız saf
Samiye Yüksek, yüce.
Saniye Dakikanın 60’ta biri süresinde zaman birimi
Sariye Hz. Ömer’in İran’daki komutanı.Sariye(R.A)
Savniye Koruma, gözetme ile ilgili.
Şaziye Özellikleri kimseye benzemeyen
Şefiye Şefkatli, acıması olan, esirgeyici.
Semaniye Sekiz. (bkz. Seman)
Semiye Aynı adı taşıyan, adları aynı olan, adaş.
Seniye Yüksek, yüce.
Seriye Hz. Peygamber (s.a.s)'in bulunmadığı küçük askeri birliklere verilen ad
Sevdiye Türkçe "sevdi" sözüne Arapça dişillik eki getirilerek oluşturulan isim.
Şevkiye (bkz. Şevki)
Seyfiye 1.Anlamı: Kılıçla ilgili, askerliğe ait. 2.Anlamı: Kılıç biçiminde. 3.Anlamı: Asker zümresi.
Sıdkiye İç yürek temizliğiyle doğrulukla ilgili, (bkz. Sıdıka)
Sırriye Sır saklamasını bilen kimse.
Subhiye Sabah vaktiyle, şafak ile ilgili. - bk. Suphiye
Sudiye Yararlı, faydalı, kazançlı.
Şükriye Görülen iyiliğe karşı şükretmek , hoşnut olmak
Sulbiye Birinin soyundan gelme.
Sulhiye Barışa özgü, barışla ilgili, barış.
Suphiye Sabah vaktiyle, şafak ile ilgili.
Tabiye Yerli yerine koyup hazırlama, düzenleme
Tahliye Boşaltma, Tutukluyu serbest bırakma.
Takiye Günahtan, haramdan kaçınan, dinine bağlı kimse.
Taliye 1.Anlamı: Sonradan gelen, bir şeyin arkası sıra giden. 2.Anlamı: Kur’an okuyan.
Telmiye 1. Parıldatma, renk renk yapma. 2.Anlamı: Dizeleri başka başka dillerde olan koşuk, manzume yapma.
Terbiye Eğitim, Görgü
Tesliye Teselli verme, avutma
Tesriye Sıkıntıyı, gamı, kederi yok etme
Türkiye Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı ülke.
Ulviye Yüce, yüksek, gökle ilgili
Ümmiye Okur yazar olmayan kadın
Ümniye 1.Anlamı: Umut. 2.Anlamı: İstek, arzu. 3.Anlamı: Niyet.
Ünsiye 1.Anlamı: Alışmış, sokulgan. 2.Anlamı: Arkadaş, dost.
Vafiye (bkz. Vafi)
Vasfiye Nitelikli.
Vecdiye (bkz. Vecdi)
Vechiye Yüze ait, yüzle ilgili.
Vehbiye Tanrı bağışı olan.
Veliye Ermiş kadın.
Yaşariye Anadoluda bebek ölümlerinin sık olduğu dönemde yaşaması dileğiyle konulan isim.
Yümniye Uğurlu, kutlu.
Zatiye Kendiyle ilgili, kendine ait, özel.
Zekiye Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.
Zeyniye Süslü.
Zihniye Zihinle, akılla ilgili.
Zühdiye Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Zühtiye Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.
Zülfiye Sevgilinin zülfü, saçı.
Zülfüye-Zülfiye Sevgilinin saçı.


Seciye isminin anlamı Seciye ne demek Seciye isim analizi

Tags : Seciye isminin anlamı nedir Seciye ne anlama geliyor Seciye ne demek Seciye isminin anlamı Seciye isminin anlamı nedir Seciye ne anlama geliyor Seciye ne demek Seciye isminin anlamı Seciye isminin anlamı nedir Seciye ne anlama geliyor Seciye ne demek Seciye isminin anlamı Seciye isminin anlamı nedir Seciye ne anlama geliyor Seciye ne demek Seciye isminin anlamı Seciye isminin anlamı nedir Seciye ne anlama geliyor Seciye ne demek Seciye isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...